31 Borduren en Ballonnen

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: dinsdag 22 mei 2012

Veur het ‘Tapijt van Bayeux’ stonden ze noe, Tine en hee. Um hallef tiene diee moandagmärn wären ze vertrokken. Oaver Caen wären ze nöör Bayeux erejen, zodat ze in het centrum van diee stad enkeld èven linksof hoofden te sloan um bie de ‘Tapisserie’ te kommen. Veur ene frank per persoon hadden ze beiden een luudsprèkergids enommen, Tine in het Duuts, hee in het Engels.

Döör stonden ze dan, bie het begin van het zeuventig meter lange borduurwerk dat Reine Mathilde emaakt hebben zol nöör anleiding van de oaverwinning van haer man, Willem de Veroveraer, bie de Slag van Hastings in 1066 in Engeland. Het wier allemoale in geuren en kleuren op het bandjen en an de wand verteld as een soort stripverhaal van zeuventig meter lang en een halleve meter breed. Een beknopte latijnse tekst stond terbie. Möör dan most iej wel klassieke talen kennen um het te kunnen vertalen!  Een beroemde scène was diee wöörbie King Harold, van de Angelsaksen, een piele in zien oge krig en kennelijk sneuvelt. Goed te zieen vond Gust welk wapentuug in de ellefde eeuw gebruukt wier en welke kleding ze droegen. Hee vond verder het dook ter nog heel goed uutzieen.

Veur vieertien frank kocht Tine een weergave van het dook op glanzend papier. Veur achtenveertig frank kocht zee der oke nog het book oaver het tapiet bie.

Noa het bezeuk an het werk van Koningin Mathilde liepen ze nöör het museum van Bayeux, ook bie de kathedraal, wöör ze grafische kunst, schilderiejen, porselein, meubels uut allerlei perioden, kantwerk en wat al nieet meer bezichtigden. Het bleek hun dat een boel kunstenaers uut Bayeux en umgeving döör hun werk uutstalden. Prachtig!

 

Ze atten in de auto hun klööremaakte breudjes en dronken wat. Toen rejen ze oaver S. Loup-Hors en Castillon nöör het ‘Château Balleroy’. Döör kwammen ze ruum een uur te vrog an. Op een bord stond dat het pas um “14.00 H” lösging. Ze besloaten te wachten, want het kasteel most een prachtig ballonnenmuseum hebben. Noa een lange wandeling in het plantsoen, heerlijk fris deur het greun, was het tied een kaertjen te kopen: MUSEE DES BALLONS – Frcs. 6.25. Tine kreeg van de cassière een stuksken gèle ballonstof. In het kasteel wären allerlei soorten ballonnen uutestald. Der was een diorama te zieen van de eerste ballonvlucht, emaakt deur de Markies d’Arlande in 1783 op het ‘Château de la Muette’, op 21 november 1783: Le Premier Envoi – Pilâtre de Rosiers et le Marquis d’Arlande au Château de la Muette, le 21 Novembre 1783.

Veur het voeren van oorlog hef de ballonvaert een boel betekenis ehad.

‘Château Balleroy’ völt wat tegen, ondanks de völle meubel- en bouwtranten en de kunstschatten. Noast Tine en Gust liep een dame uut Denemärken. Zee sprak ter schande van dat de verhalen enkeld möör te volgen wären veur Franstaligen. Ze vroeg zich of wöörumme der gin Engelse gidsen wären. An Duuts had zee schienböör ook een hekel … .

Van Balleroy rejen zee rechtdeur nöör Caen. Toen ging het bergsken op en bergsken of oaver Troarn nöör de camping.

Tine had onderweg de neudige kaerten met prachtige foto’s ekocht. Ze pakten de adreslieste en ging härd an het schrieven an, want de kaerten mosten nog op de post! Ze had lieever nieet dat zee al weer op ‘Weltevree’ zatten en de kaerten wazzen der nog nieet. Oaveral schreef zee een kort verhaaltjen bie oaver haer belèvenissen. Op diee nöör Jan Janzen op ‘Camping Wientjesvoort’ in Vorden schreef zee: Prachtig weer. Vandage nöör borduursel in Bayeux en ballonnen in Balleroy ewest. Groeten uut Villers-Camping Bellevue … . “Beebee, borduren en ballonnen”, lachten ze. “Echt vrouwelijk …!”

 

Borduren en Ballonnen 

 

 

Voor het ‘Tapijt van Bayeux’ stonden ze nu, Tine en hij. Om half tien die maandagmorgen waren ze vertrokken. Over Caen waren ze naar Bayeux gereden, zodat ze in het centrum van die stad slechts even linksaf hoefden te slaan om bij de ‘Tapisserie’ te komen. Voor één frank per persoon hadden ze een luidsprekergids genomen, Tine in het Duits, hij in het Engels.

Daar stonden ze dan, bij het begin van het zeventig meter lange borduurwerk dat Reine Mathilde gemaakt zou hebben  naar aanleiding van de overwinning van haar man, Willem de Veroveraar, bij de Slag van Hastings in 1066 in Engeland. Het werd allemaal in geuren en kleuren op het bandje en aan de wand verteld als een soort stripverhaal van zeventig meter lang en een halve meter breed. Een beknopte Latijnse tekst stond erbij. Maar dan moest men wel klassieke talen kennen om het te kunnen vertalen!  Een beroemde scène was die waarbij King Harold, van de Angelsaksen, een pijl in zijn oog krijgt en kennelijk sneuvelt. Goed te zien vond Gust welk wapentuig in de elfde eeuw gebruikt werd en welke kleding de strijders droegen. Hij vond verder het doek er nog heel goed uitzien.

Voor veertien frank kocht Tine een kopie van het doek op glanzend papier. Voor achtenveertig frank kocht zij er ook nog het boek over het tapijt bij.

Na het bezoek aan het werk van Koningin Mathilde liepen ze naar het museum van Bayeux, ook bij de kathedraal, waar ze grafische kunst, schilderijen, porselein, meubels uit allerlei perioden, kantwerk en wat al niet meer bezichtigden. Het bleek hun dat heel veel kunstenaars uit Bayeux en omgeving daar hun werk uitstalden. Prachtig!

 

Ze aten in de auto hun klaargemaakte broodjes en dronken er wat bij. Toen reden ze over St. Loup-Hors en Castillon naar het ‘Château Balleroy’. Daar kwamen ze ruim een uur te vroeg aan. Op een bord stond dat het pas om “14.00 H” opende. Ze besloten te wachten, want het kasteel moest een prachtig ballonnenmuseum hebben. Na een lange wandeling in het plantsoen, heerlijk fris door het groen, was het tijd een kaartje te kopen: MUSEE DES BALLONS – Frcs. 6.25. Tine kreeg van de cassière een stukje gele ballonstof. In het kasteel waren allerlei soorten ballons uitgestald. Er was een diorama te zien van de eerste ballonvlucht, gemaakt door de Markies d’Arlande in 1783 op het ‘Château de la Muette’, op 21 november 1783: Le Premier Envoi – Pilâtre de Rosiers et le Marquis d’Arlande au Château de la Muette, le 21 Novembre 1783.

Voor het voeren van oorlog heeft de ballonvaart een heel grote betekenis gehad.

‘Château Balleroy’ viel hem enigszins tegen, ondanks de vele meubel- en bouwstijlen en de kunstschatten. Naast Tine en Gust liep een dame uit Denemarken. Zij sprak er schande van dat de verhalen alleen maar te volgen waren voor Franstaligen. Ze vroeg zich af waarom er geen Engelse gidsen waren. Aan Duits had ze kennelijk ook een hekel … .

Van Balleroy reden ze rechtdoor naar Caen. Toen ging het bergje op en bergje af over Troarn naar de camping.

Tine had onderweg de nodige kaarten met prachtige foto’s gekocht. Ze pakte de adreslijst en ging hard aan het schrijven, want de kaarten moesten nog op de post! Ze had liever niet dat ze al weer op ‘Weltevree’ zaten en de kaarten waren er nog niet. Overal schreef ze een kort verhaaltje bij over haar belevenissen. Op die naar Jan Janzen op ‘Camping Wientjesvoort’ in Vorden schreef ze: Prachtig weer. Vandaag naar borduursel in Bayeux en ballonnen in Balleroy geweest. Groeten uit Villers-Camping Bellevue … . “Beebee, borduren en ballonnen”, lachte ze. “Echt vrouwelijk …!”

   
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk