24 Prince de Lignac

> Categorie: KONINKRIJK KONKELFOES 2 Gepubliceerd: dinsdag 24 april 2012

In de zomer van negentien viefenvieftig, van of achttien mei töt driee september, was de Nationale Energie Manifestatie, E 55 in Rotterdam, vertelden Gust. Tien jöör hadden de Nederlanders eploeterd hun ‘Koninkrijk Konkelfoes’ weer op poten te kriegen en de wereld most neudig zieen wat ter allemoale deur diee ‘wederopbouwers’ al weer töt stand ebracht was. Gust vertelden dat hee döör met een stand estoan had van “Nourypharma” uut Dèventer, noast Bram, diee begonnen was met  twee ‘bedriefkes’, namelijk het ‘Nederlands Talen Instituut’, NTI, en een uutgeversmaatschappij ’Lekturama’. Een hele grote oppervlakte wier deur de tentoonstellig inenommen: Het Park, de Ahoy’-hal en de spikslinternieje energiehal. Gust vertelden dat hee bie de öpening ewest was op dinsdag de tiende mei viefenvieftig, vieftien jöör noa de bezetting van Nederland deur de Duutsers, moffen zei hee hoaste, möör slikten dat in. Landbouw, veeteelt, tuinbouw, industrieën as Fokker, NAM, Shell, Philips, Nederlandse Spoorwegen en goat zoo möör deur stelden zich in al hun glorie an de hele wereld veur. Konkelfoes op het allerheugste nivo. Gust vertelden hoe of Juliana heel vrindelijk het drieekleurige lint deurknipten. Alles wier metene deur Philips-teevee openommen, met rechtstreeks commentaer van ene Mies Bouwman; alles wier metene op het hele terrein oke uutezonden. “Het was mijn eerste kennismaking met televisie”, vertelden Gust en met …. Mies Bouwman. In ene van zien vrieje uurkes had hee haer opezocht en zee bleek biezunder aerdig. Toen viel Otto Gust in de rede. Hee vertelden dat zien optredens veur de camera met diee Westafrikaanse spreukskes hem gin windeieren elegd hadden. Töt dan was hee een vriej onbekende acteur uut Amsterdam ewest, möör noe was hee in de schienwerpers ezet. Bram vertelden dat veur hem hetzelde egolden had. “Ik heb altijd maar één ding voor gehad, namelijk miljonair te worden. En dat is me gelukt!” riep hee. Hee vertelden dat mede deur de E55 hee noe veur miljoenen zien ‘NTI’ en zien ‘Lekturama’ kon verkopen en dat hee dat oke ging doon. “Ik laat me een geweldig jacht bouwen, super de lux, en het zal alles goud zijn wat er blinkt”, kirden hee. ‘Oaver Konkelfoes esproaken’, dacht Gust, möör hee zei niks teroaver. Hee ging verder oaver kunst. Hee vertelden dat in de hal Karel Appel een bienoa honderd meter lang dook eschilderd had, de zoogeneumde ‘Muur der Energie’.

“Verder wil ik jou een reuze compliment maken Otto”, zei hee. Hee had het geweldig evonden dat Otto iedere keer möör weer in lèvende lieve optrad, zei e. Otto glunderden helemoale. Veur hem was het de eerste keer dat hee veur Philips Televisie optrad. Volgens hem had Mies Bouwman al vanof drieeënvieftig connecties met radio en teevee ehad. Otto vond haer trouwens nieet enkeld een groot presentatrice möör tèvens een groot actrice! Gust knikten döör ‘joa’ op. Hee dacht noe inens weerumme an haer werk met dokter Arie Klapwerk veur de actie ‘Open het Dorp’ in tweeënzestig, meenden hee. Mede deur haer talenten was ter toen heel wat geld uut de zakken van de rieken eklopt! “Het Dorp” in Ärnhem was ter ekommen! En dat allemoale zonder gekonkelfoes!

“Wie kan mij helpen?” zei Bram plotseling. Ze keken hem allemoale an. “Ik wil een adellijk persoon blijven”, zei hee. Ze keken hem allemoale stomverbaasd an. Bram vertelden dat hee in de Tweede Wereldoorlog een prins ontmoet had. Diee Prince de Lignac, een man zonder noageslacht, had hem zien titel loaten erven. Noe hee zien bedrieven ging verkopen, wol hee zien titel officieel goan gebruken! Wat of zee dervan vonden. Ze roajden het hem of, allemoale! “Toch zet ik door”, zei Bram. “Ik ga een interview geven aan “De Telegraaf”.

Tine zei dat hee dat natuurlijk zelluf weten most, möör dat hee der gin ander mense van worden zol. “Nee, ik blijf honderd procent homo, maar wel een vorstelijke”, zei Bram.

  

Prince de Lignac 

 

In de zomer van negentien vijfenvijftig, van achttien mei tot drie september, was de Nationale Energie Manifestatie, E 55 in Rotterdam, vertelde Gust. Tien jaar hadden de Nederlanders geploeterd om hun ‘Koninkrijk Konkelfoes’ weer op de been te krijgen en de wereld moest nodig zien wat er allemaal door die ‘wederopbouwers’ al weer tot stand gebracht was. Gust vertelde dat hij daar met een stand gestaan had van “Nourypharma” uit Deventer, naast Bram, die begonnen was met  twee ‘bedrijfjes’, namelijk het ‘Nederlands Talen Instituut’, NTI, en een uitgeversmaatschappij, ’Lekturama’. Een heel grote oppervlakte werd door de tentoonstellig ingenomen: Het Park, de Ahoy’-hal en de spiksplinternieuwe energiehal. Gust vertelde dat hij bij de opening geweest was op dinsdag de tiende mei vijfenvijftig, vijftien jaar na de bezetting van Nederland door de Duitsers, moffen zei hij bijna, maar slikte dat in. Landbouw, veeteelt, tuinbouw, industrieën als Fokker, NAM, Shell, Philips, Nederlandse Spoorwegen en ga zo maar door stelden zich in al hun glorie aan de hele wereld voor. Konkelfoes op het allerhoogste niveau. Gust vertelde hoe Juliana heel vriendelijk het driekleurige lint doorknipte. Alles werd meteen door Philips-teevee opgenomen, met rechtstreeks commentaar van ene Mies Bouwman; alles werd meteen op het hele terrein ook uitgezonden. “Het was mijn eerste kennismaking met televisie”, vertelde Gust en met …. Mies Bouwman. In een van zijn vrije uurtjes had hij haar opgezocht en zij bleek bijzonder aardig. Toen viel Otto Gust in de rede. Hij vertelde dat zijn optredens voor de camera met die Westafrikaanse sprookjes hem geen windeieren gelegd hadden. Tot dan was hij een vrij onbekende acteur uit Amsterdam geweest, maar nu was hij in de schijnwerpers gezet. Bram vertelde dat voor hem hetzelfde gegolden had. “Ik heb altijd maar één ding voor gehad, namelijk miljonair te worden. En dat is me gelukt!” riep hij. Hij vertelde dat mede door de E55 hij nu voor miljoenen zijn ‘NTI’ en zijn ‘Lekturama’ kon verkopen en dat hij dat ook ging doen. “Ik laat me een geweldig jacht bouwen, super de lux, en het zal alles goud zijn wat er blinkt”, kirde hij. ‘Oaver Konkelfoes esproaken’, dacht Gust, maar hij zei er niets over. Hij ging verder over kunst. Hij vertelde dat in de hal Karel Appel een bijna honderd meter lang doek geschilderd had, de zoogenaamde ‘Muur der Energie’.

“Verder wil ik jou een reuze compliment maken Otto”, zei hij. Hij had het geweldig gevonden dat Otto iedere keer maar weer in levende lijve optrad, zei hij. Otto glunderde helemaal. Voor hem was het de eerste keer dat hij voor Philips Televisie optrad. Volgens hem had Mies Bouwman al vanaf drieënvijftig connecties met radio en teevee gehad. Otto vond haar trouwens niet enkel een groot presentatrice maar tevens een groot actrice! Gust knikte daar ‘ja’ op. Hij dacht nu ineens terug aan haar werk met dokter Arie Klapwerk voor de actie ‘Open het Dorp’ in tweeënzestig, dacht hij. Mede door haar talenten was er toen heel wat geld uit de zakken van de rijken geklopt! “Het Dorp” in Arnhem was er gekomen! En dat allemaal zonder gekonkelfoes!

“Wie kan mij helpen?” zei Bram plotseling. Ze keken hem allemaal aan. “Ik wil een adellijk persoon blijven”, zei hij. Ze keken hem allemaal stomverbaasd aan. Bram vertelde dat hij in de Tweede Wereldoorlog een prins ontmoet had. Die Prince de Lignac, een man zonder nageslacht, had hem zien titel laten erven. Nu hij zijn bedrijven ging verkopen, wou hij zijn titel officieel gaan gebruiken! Wat zij ervan vonden. Ze raadden het hem af, allemaal! “Toch zet ik door”, zei Bram. “Ik ga een interview geven aan “De Telegraaf”.

Tine zei dat hij dat natuurlijk zelf weten moest, maar dat hij er geen ander mens van zou worden. “Nee, ik blijf honderd procent homo, maar wel een vorstelijke”, zei Bram.

 
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk