150 Wöörumme

> Categorie: Literatuur Gepubliceerd: donderdag 19 mei 2011

Wöörumme lèèf ik 

Wöörumme strèèf ik 

Wöörumme bi’k op disse kloot  

‘k Zol het nieet weten  

‘k Holle nieet van kreten  

Möör ik heb het lèven töt mien dood 

Wöörumme lèèf ik  

Wöörumme strèèf ik  

Wöörumme goa ik zoo tekeer  

‘k Zol het nieet weten  

‘k Holle nieet van kreten  

Möör elke dag genieet ik weer  

Wöörumme vrög een mense “Waarom” 

Heel simpel: Wiej bint öliedom